VOLBA POVOLÁNÍ

 Vážení rodiče žáků 5. a 9. tříd,

pokud budete mít zájem o osobní konzultace, lze se domluvit prostřednictvím Vašich dětí, elektronické žákovské knížky anebo e-mailem zsstepanova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 605 839 508. 

Zdeňka Štěpánová

výchovná poradkyně

 

Shrnutí přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

                

            Z 9. ročníku vychází 69 žáků (2 žákyně studují v zahraničí), z toho 10 absolventů odchází na gymnázia, 37 žáků je přijato na střední školy nebo střední odborné školy do studijních oborů s maturitou a 22 žáků je přijato do učebních oborů. Z 5. tříd odchází na osmileté gymnázium jeden žák.

            V prvním kole přijímacího řízení bylo podáno celkem 6 modrých přihlášek určených pro obory s uměleckým zaměřením a 136 červených přihlášek do ostatních oborů vzdělání. Z toho bylo 93 na obory zakončené maturitní zkouškou (+4 přihlášky na osmiletá gymnázia)
a 43 na obory zakončené výučním listem. Do dalších kol přijímacího řízení bylo podáno 8 přihlášek.

            Pět žáků vykonalo v lednu talentovou zkoušku. Dva žáci byli přijati do oboru s uměleckým zaměřením, tři žákyně postoupily do další části přijímací zkoušky v oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Tři žákyně přihlášené do oborů s uměleckým zaměřením využily možnosti podat si přihlášku i do ostatních oborů vzdělání.

     Dne 8. června 2020 absolvovali žáci devátých ročníků jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka. Ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení byla převážná většina žáků přijata alespoň na jeden zvolený obor. V případě nepřijetí žáků devátých ročníků na požadovaný obor podávali rodiče po prvním kole přijímacího řízení žádost o nové rozhodnutí. Důvodem byl trvalý zájem o zvolený obor, nebo snaha dostat se na obor, který by byl zajímavější pro jejich dítě vzhledem k jeho profesní orientaci. Do druhého a dalších kol přijímacího řízení podali žáci 8 přihlášek. Všichni vyhověli podmínkám přijímacího řízení a byli přijati na zvolený obor.

            66 žáků bylo přijato v 1. kole přijímacího řízení, tři žáci se zapsali ke studiu oborů zvolených v druhém kole přijímacího řízení. Závěr – všichni žáci 9. ročníků byli přijati a zapsáni na vybranou školu.

Přehled středních škol, kam jsou zapsáni žáci naší školy ve školním roce 2019/2020 k dalšímu studiu

            Přejeme všech absolventům mnoho studijních i osobních úspěchů v další etapě jejich života.

Z. Štěpánová, červen 2020

 

 

 

     Aktuální informace k průběhu přijímacího řízení jsou žákům devátých ročníků a jejich rodičům zasílány prostřednictvím elektronické žákovské knížky. V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.

 Z. Štěpánová, květen 2020

 

 

 

Přehled středních škol a oborů, kam žáci devátých ročníků podali přihlášky ve školním roce 2019/2020

Z. Štěpánová, duben 2020

 

 

 

   Rodiče žáků devátých (pátých) ročníků odeslali do 1. března 2020 přihlášky pro přijímací řízení ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2020/2021. Nyní mohou očekávat pozvánky ze škol, kam se jejich děti přihlásily, s informacemi o zařazení a průběhu přijímacího řízení (evidenční číslo,  případný termín školní přijímací zkoušky, atd.).
     Přijímací zkoušky se budou dle zákona konat v pracovních dnech od 22. dubna 2020 do 30. dubna 2020 pro všechny formy vzdělávání. Do maturitních oborů denní formy vzdělávání proběhnou v prvním kole přijímacího řízení jednotné přijímací zkoušky v termínech:

o    čtyřleté studium 14. a 15. dubna 2020

o    šestileté a osmileté studium 16. a 17. dubna 2020

    Pokud se uchazeč z vážných důvodů nedostaví k jednotné přijímací zkoušce, do 3 dnů musí předat písemnou omluvu řediteli dané školy, náhradní termín je stanoven na 13. a 14. 5. 2020.

     Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 22. dubna 2020 pro učební obory a nejdříve 28. dubna 2020 pro maturitní obory.

- ROZHODNUTÍ o přijetí - se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (na úřední desce SŠ a na webových stránkách SŠ, vyvěšeno minim. 15 dnů)
- Nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí. (V případě rozhodnutí o nepřijetí se podává Odvolání, a to do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, písemně řediteli SŠ. Ředitel SŠ se vyjádří do 30 dnů.)

     Dále také deváťáci (páťáci) obdrželi Zápisové lístky, na kterých jsou vyplněny identifikační údaje a razítko a podpis ředitele školy pana Mgr. R. Šarmana.
     Tento dokument slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí.
     Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
     Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek (je veden pod evidenčním číslem). Při ztrátě ZL bude náhradní vydán pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Přeji hodně trpělivosti a našim žákům úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

 

Z. Štěpánová, březen 2020
 
 
 

 

Informace k přijímacímu řízení 2019 - 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku u oborů středního vzdělávání zakončeného maturitní zkouškou ve školním roce 2019 - 2020 takto:

1. termín

14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia

16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín

15. dubna 2020 - pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia

17. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Každý žák ode mě obdrží dvě přihlášky a zápisový lístek. Přihlášky na školy uměleckého směru se odevzdávají v příslušné škole do 30. 11. 2019. Talentové přijímací zkoušky se konají v lednu 2020. Přihlášky na ostatní střední školy se odevzdávají do 1. 3. 2020. Zápisový lístek ke studiu musí uchazeč odevzdat střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. 

 

Informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách www.zkola.cz.

 

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2019 - 2020

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2019 - 2020

 říjen 2019

Mgr. Zdeňka Štěpánová

 

 

Hledáte studijní nebo učební obor pro své děti?

Doporučuji odkaz na následující webové stránky: www.zkola.cz konkrétně www.burzaskol.czwww.karierniportfolio.czwww.gwo.cz  a www.infoabsolvent.cz (zde můžete shlédnout videoukázky studijních i učebních oborů). 

 
 

Podpora vybraných učebních oborů ve Zlínském kraji

 

 

Úřad práce ČR - Krajská pobočka ve Zlíně - INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ