VOLBA POVOLÁNÍ

 Shrnutí přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019

                

             Z 9. ročníku vychází 59, z toho 5 absolventů odchází na gymnázia, 42 žáků je přijato na střední školy nebo střední odborné školy do studijních oborů s maturitou a 12 žáků je přijato do učebních oborů. Z 5. tříd neodchází na osmiletá gymnázia žádný žák.

             V prvním kole přijímacího řízení bylo podáno celkem 8 modrých přihlášek určených pro obory s uměleckým zaměřením a 113 červených přihlášek do ostatních oborů vzdělání. Z toho bylo 90 na obory zakončené maturitní zkouškou (8 přihlášek na osmiletá gymnázia) a 23 na obory zakončené výučním listem. Do dalších kol přijímacího řízení bylo podáno 13 přihlášek (4 modré a 9 červených).

            Šest žáků vykonalo v lednu talentovou zkoušku. Dvě žákyně byly přijaty do oboru s uměleckým zaměřením. Čtyři z žáků přihlášených do oborů s uměleckým zaměřením využili možnosti podat si přihlášku i do ostatních oborů vzdělání.

            Ve dnech 12. a 15. dubna 2019 absolvovali žáci devátých ročníků jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka. Ihned po zveřejnění výsledků přijímacího řízení byla převážná většina žáků přijata alespoň na jeden zvolený obor. V případě nepřijetí žáků devátých ročníků na požadovaný obor podávali rodiče po prvním kole přijímacího řízení odvolání proti nepřijetí ke studiu. Důvodem byl trvalý zájem o zvolený obor, nebo snaha dostat se na obor, který by byl zajímavější pro jejich dítě vzhledem k jeho profesní orientaci. Do druhého a dalších kol přijímacího řízení podali žáci 13 přihlášek. Všichni vyhověli podmínkám přijímacího řízení a byli přijati na zvolený obor.

            50 žáků bylo přijato v 1. kole přijímacího řízení, sedm žáků bylo přijato na základě odvolání, dvě žákyně se zapsaly ke studiu oborů zvolených v druhém kole přijímacího řízení. Závěr – všichni žáci 9. ročníků byli přijati a zapsáni na vybranou školu.

Přehled středních škol, kam jsou zapsáni žáci naší školy ve školním roce 2018/2019 k dalšímu studiu

            Přejeme všech absolventům mnoho studijních i osobních úspěchů v další etapě jejich života.

Z. Štěpánová, červen 2019

 

 

Přehled středních škol a oborů, kam žáci devátých ročníků podali přihlášky ve školním roce 2018/2019

Z. Štěpánová, duben 2019

 

 

    Rodiče žáků devátých (pátých) ročníků odeslali do 1. března 2019 přihlášky pro přijímací řízení ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2019/2020. Nyní mohou očekávat pozvánky ze škol, kam se jejich děti přihlásily, s informacemi o zařazení a průběhu přijímacího řízení (evidenční číslo,  případný termín školní přijímací zkoušky, atd.).
     Přijímací zkoušky se budou dle zákona konat v pracovních dnech od 22. dubna 2019 do 30. dubna 2019 pro všechny formy vzdělávání. Do maturitních oborů denní formy vzdělávání proběhnou v prvním kole přijímacího řízení jednotné přijímací zkoušky v termínech:

o    čtyřleté studium 12. a 15. dubna 2019

o    šestileté a osmileté studium 16. a 17. dubna 2019

    Pokud se uchazeč z vážných důvodů nedostaví k jednotné přijímací zkoušce, do 3 dnů musí předat písemnou omluvu řediteli dané školy, náhradní termín je stanoven na 13. a 14. 5. 2019.

     Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 22. dubna 2019 pro učební obory a nejdříve 28. dubna 2019 pro maturitní obory.

—- ROZHODNUTÍ o přijetí - se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (na úřední desce SŠ a na webových stránkách SŠ, vyvěšeno minim. 15 dnů)
—- Nepřijatým uchazečům se zašle rozhodnutí o nepřijetí. (V případě rozhodnutí o nepřijetí se podává Odvolání, a to do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí, písemně řediteli SŠ. Ředitel SŠ se vyjádří do 30 dnů.)
—

     Dále také deváťáci (páťáci) obdrželi Zápisové lístky, na kterých jsou vyplněny identifikační údaje a razítko a podpis ředitele školy pana Mgr. R. Šarmana.
     Tento dokument slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí.
     Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
     Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek (je veden pod evidenčním číslem). Při ztrátě ZL bude náhradní vydán pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Přeji hodně trpělivosti a našim žákům úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.

 

Z. Štěpánová, březen 2019

 

 

Vážení rodiče žáků 5. tříd,

v případě, že zvažujete přihlášení Vašeho dítěte ke studiu na osmiletém gymnáziu, kontaktujte mě na emailu zsstepanova@seznam.cz, nebo telefonním čísle 605 839 508. Domluvíme se na postupu, vyplnění přihlášek a jejich předání.

10. ledna 2019

Mgr. Zdeňka Štěpánová, výchovná poradkyně

Vážení rodiče žáků 9. tříd,

pokud budete chtít osobní konzultace, lze se domluvit prostřednictvím Vašich dětí, elektronické žákovské knížky anebo e-mailem zsstepanova@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 605 839 508. 

Zdeňka Štěpánová

výchovná poradkyně

Prezentace k volbě povolání (třídní schůzky s rodiči, 15. 11. 2018)

 Ve čtvrtek 15. 11. 2018 v 15:00 se v budově naší školy v učebně č. 302  uskutečnilo setkání rodičů vycházejících žáků s Mgr. Z. Štěpánovou, která podala rodičům základní informace týkající se příjímacího řízení. Vzhledem k tomu, že se někteří z rodičů schůzky nemohli zúčastnit, přikládám k tomuto článku prezentaci s informacemi, které byly poskytnuty.  V lednu 2019 písemně zpracuji všechny potřebné údaje a informace a pošlu Vám je spolu s PŘIHLÁŠKAMI KE STUDIU prostřednictvím Vašich dětí.

DOPORUČUJI navštěvovat Dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách (datumy najdete v níže uloženém odkazu v Kalendáři dnů otevřených dveří) a sledovat nabídku přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, které nabízí jednotlivé střední školy.

Poděkování patří všem, kteří se účastnili společného setkání. Pokud máte nějaký dotaz, můžete mě kontaktovat telefonicky na mém telefonním čísle 605 839 508, prostřednictvím emailu zsstepanova@seznam.cz, anebo elektronické žákovské knížky .

prosinec 2018, Z. Štěpánová

 

Pozvánka na setkání s výchovnou poradkyní

Vážení rodiče žáků 9. tříd,
zvu Vás na setkání, které se bude konat dne 15. listopadu 2018 v 15:00 ve druhém patře v učebně č. 302, kde Vám budou předány informace o přijímacím řízení v letošním školním roce. 

Poté budou následovat třídní schůzky s jednotlivými vyučujícími k získání přehledu o chování a prospěchu Vašich dětí. Pokud máte zájem o individuální schůzku, neváhejte mě kontaktovat.

 

Na setkání s Vámi se těší

Z. Štěpánová, výchovná poradkyně

 

 

Informace k přijímacímu řízení 2018/2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku u oborů středního vzdělávání zakončeného maturitní zkouškou ve školním roce 2018/19 takto:

1. termín

12. dubna 2019 – pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia

16. dubna 2019 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín

15. dubna 2019 - pro čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia

17. dubna 2019 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Každý žák ode mě obdrží dvě přihlášky a zápisový lístek. Přihlášky na školy uměleckého směru se odevzdávají v příslušné škole do 30. 11. 2018. Talentové přijímací zkoušky se konají v lednu 2019. Přihlášky na ostatní střední školy se odevzdávají do 1. 3. 2019. Zápisový lístek ke studiu musí uchazeč odevzdat střední škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. 

 

Informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách www.zkola.cz.

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2018 - 19

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2018 - 19

 říjen 2018

Mgr. Zdeňka Štěpánová

 

Hledáte studijní nebo učební obor pro své děti?

Doporučuji odkaz na následující webové stránky: www.zkola.cz konkrétně www.burzaskol.czwww.karierniportfolio.czwww.gwo.cz  a www.infoabsolvent.cz (zde můžete shlédnout videoukázky studijních i učebních oborů). 

 

Podpora vybraných učebních oborů ve Zlínském kraji

 

Více informací k podpoře řemesel v odborném školství naleznete zde.

 

Úřad práce ČR - Krajská pobočka ve Zlíně - INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ