Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

          Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) jsou považováni žáci, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření podle § 16 školského zákona.

Podpůrnými opatřeními (PO) se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. V rámci podpůrných opatření jde např. o úpravu organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče, prodloužení délky vzdělávání, úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, používání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a učebních pomůcek, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, využití asistenta pedagoga a další (jsou uvedeny v § 16 odst. 2 školského zákona).

Účelem podpory vzdělávání žáků se SVP je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pravidla pro použití PO školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami vystavuje školské poradenské zařízení (ŠPZ) – Pedagogicko-psychologická poradna (PPP), Speciální pedagogické centrum (SPC), podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení (školní družina, školní klub).

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení ŠPZ na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka.

Pro úspěšné vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou zabezpečovány tyto podmínky:

 uplatnění principu diferenciace a individualizace při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky

 umožnění žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám

 formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 uplatnění zdravotního hlediska a respektování individuality a potřeb žáka

 podpora nadání a talentu žáka vytvářením vhodné vzdělávací nabídky

 zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci se žáky se SVP

 spolupráce se zákonnými zástupci žáka v rámci diagnostiky a případné další pomoci při vzdělávání

 rozšiřování spolupráce školy a rodičů při tvorbě koncepce a systému vzdělávání žáků se SVP

 spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, s odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště a s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP)

 spolupráce s ostatními školami majícími zkušenosti se vzděláváním žáků se SVP

Využívané metody se zaměřují na usnadnění vzdělávání žáků a rozvíjení jejich osobnosti (sebedůvěra, komunikativní dovednosti, volní vlastnosti, motivace). Pro dosažení dobrých výsledků při reedukaci je kladen důraz na aktivní účast žáka, jeho rodičů i učitele, na rozvíjení celé osobnosti žáka a na pozitivní přístup.