Zabezpečení výuky žáků se SVP

          Pokud učitel zaregistruje, že má žák při vzdělávání obtíže, je nezbytné jeho vzdělávání podpořit prostředky pedagogické intervence (změny v metodách a výukových postupech, změny v organizaci výuky žáka, úpravy v hodnocení, v začleňování do sociální a komunikační sítě školní třídy). Pokud se jedná o drobné úpravy v rámci jednoho předmětu, je úprava věcí individualizace výuky a práce jednoho pedagoga. Pokud úpravy vyžadují spolupráci více pedagogů, vytváříme Plán pedagogické podpory (PLPP). S PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka a jeho speciálních vzdělávacích potřeb, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Tento plán průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Pokud se ani s dodatečnou podporou pedagogů po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření vzdělávání žáka nezlepší a nemá trend zlepšovat nebo je jeho stav naopak setrvalý nebo se horší, pak je žákovi a jeho zákonným zástupcům doporučena návštěva ŠPZ.

          Výchovný poradce na škole společně se souhlasem zákonného zástupce žáka podá písemnou žádost o vyšetření do PPP nebo do SPC a zajistí předání podkladů potřebných k vytvoření zprávy a doporučení pro stanovení podpůrných opatření tomuto školskému poradenskému zařízení. Při zpracování zprávy i doporučení poskytujeme ŠPZ v případě potřeby součinnost. Výsledkem poradenské pomoci ŠPZ jsou zejména zpráva a doporučení. V doporučení, které je bezodkladně zasláno škole, uvádí ŠPZ závěry vyšetření a podpůrná opatření prvního až pátého stupně, která odpovídají zjištěným speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem žáka, a to včetně možných kombinací a variant podpůrných opatření a způsobu a pravidel jejich použití při vzdělávání. Podpůrná opatření poskytujeme žákovi bezodkladně po obdržení tohoto doporučení a udělení písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka. Ve spolupráci se ŠPZ, žákem a jeho zákonným zástupcem jejich poskytování průběžně vyhodnocujeme.

          Na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce zpracovává pověřený učitel (nejčastěji učitel českého jazyka, matematiky nebo třídní učitel) pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření Individuální vzdělávací plán (IVP). IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) a jeho obsah tvoří údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na jeho vzdělávání. Dále jsou zde uvedeny zejména informace o časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka. V průběhu celého školního roku může být IVP doplňován a upravován podle potřeb žáka. S IVP jsou seznámeni všichni vyučující žáka a současně i zákonný zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí podpisem písemného informovaného souhlasu.

          Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a současně poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. Shledáme-li, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučíme opětné využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Obdobně postupujeme i v případě, jestliže shledáme, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.