ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

Shrnutí přijímacího řízení ve školním roce 2020 - 2021

 

Devátý ročník v tomto školním roce ukončilo 67 žáků. Sedm absolventů zahájilo 1. září své středoškolské studium na gymnáziích (4 žáci na Gymnáziu Zlín - Lesní čtvrť, 2 na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín, 1 žák na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově.). Tři žákyně se věnují uměleckým oborům, a to na Střední škole filmové, multimediální a počítačových technologií, s. r. o., na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a na Střední škole umění a designu a Vyšší odborné škole v Brně.

Na střední školy nebo střední odborné školy do studijních oborů s maturitou bylo přijato 33 žáků a 23 žáků své znalosti a dovednosti rozvíjí v učebních oborech.

Žáci si v prvním kole podávali 2 přihlášky na střední školy. V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se konala jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace, anebo školní přijímací zkouška, kterou si připravovaly střední školy samy dle vlastních kritérií. Žáci mohli v prvním kole přijímacího řízení konat přijímací zkoušku z důvodu uzavření škol až ve dnech 3. a 4. května 2021. Testy pak byly vyhodnoceny a výsledky zapracovány v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení na obou středních školách.

Informaci, zda jsou žáci přijati, se dozvěděli na webových stránkách SŠ až 19. května. Svůj zájem stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole žáci potvrdili odevzdáním zápisového lístku.

Největší zájem projevili žáci naší školy o studium maturitních a učebních oborů na Střední odborné škole Josefa Sousedíka ve Vsetíně (13 žáků).

Pět žáků navštěvuje Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odbornou školu ekonomickou Zlín, 7 žáků Střední průmyslovou školu Zlín a 7 žáků Střední průmyslovou školu polytechnickou – Centrum odborné přípravy Zlín.

Šest děvčat zaujala Střední škola Kostka ve Vsetíně a věnují se zde oborům Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum a Ekonomika a podnikání. Oborem Ekonomika a podnikání se zabývá jedna žákyně také na Střední průmyslové škole strojnické Vsetín.

Čtyři žáci se připravují na budoucí povolání v oboru Kuchař – Číšník a Gastronomie na Střední škole gastronomie a obchodu Zlín, 5 dívek v oborech Kosmetické služby a Kadeřnice ve Střední škole oděvní a služeb Vizovice a Střední škole gastronomie a služeb v Přerově.

Dva chlapci dojíždí do Střední školy nábytkářské a obchodní do Bystřice pod Hostýnem za oborem Truhlář.

Tři žáci si vybrali maturitní obor Bezpečnostně právní činnost, který studují v Holešově na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra a ve Střední odborné škole ochrany osob a majetku s. r. o. Zlín.

Obor Praktická sestra si vybraly 3 žákyně. Dvě studují ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín, jedna žákyně na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín.

Z 5. tříd odešli na osmileté gymnázium čtyři žáci.

Přehled středních škol, kam jsou zapsáni žáci naší školy ve školním roce 2020/2021 k dalšímu studiu

Věříme, že byla jejich volba, obzvláště v tak náročném školním roce, správná a přejeme všech absolventům mnoho studijních i osobních úspěchů v další etapě jejich života.

Mgr. Zdeňka Štěpánová, červen 2021

 

 

 

    Aktuální informace k průběhu přijímacího řízení jsou žákům devátých ročníků a jejich rodičům zasílány prostřednictvím elektronické žákovské knížky. V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.

 Mgr. Zdeňka Štěpánová, květen 2021

 

 

 Přehled středních škol a oborů, kam žáci devátých ročníků podali přihlášky ve školním roce 2020/2021

Mgr. Zdeňka Štěpánová, duben 2021

 

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2020 - 2021

 

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem:

  • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020
  • u ostatních oborů pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021

Ve školním roce 2020/2021 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Jednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát.

Čtyřleté obory:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 14. dubna 2021

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

 

Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (např. učební obory), ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

 

Informace (zpracované MŠMT) týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách MŠMT (bude průběžně aktualizováno).

Zdroj: https://www.zkola.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-a-vyssi-odborne-skoly/ 

          file:///C:/Users/Admin/Downloads/2020%20-%20Sdeleni%20o%20terminech%20(1).pdf 

 

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2020 - 2021

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje ve školním roce 2020 - 2021

 

Podpora vybraných učebních oborů ve Zlínském kraji

 

 září 2020

Mgr. Zdeňka Štěpánová