Do školy se vrátí 53 % žáků šestých až osmých tříd

4. 6. 2020 - Rostislav Šarman

Do 2. června mohli zákonní zástupci přihlásit své děti do školy. Učinilo tak 53 % rodičů žáků šestých až osmých tříd. Nástup žáků bude 8. června 2020.


K výuce byli přijati všichni přihlášení žáci, organizačně to zvládneme.

Budou rozděleni do maximálně15členných skupin. V některých třídách se přihlásilo více jak 15 žáků, proto jsme nuceni dané třídy rozdělit. Přehled skupin je zveřejněn dvěma způsoby:

a) zaslán přes systém Bakaláři třídními učiteli,

b) vyvěšen ve vestibulu školy.

Povinnost podepsat čestné prohlášení

Originály budou vysbírány před vstupem do školy, bez podepsaného prohlášení nebude umožněn vstup do budovy školy. 

Žáci 6. – 8. ročníku mohou počítat s několika způsoby výuky.

 1. Skupinové konzultace (výuka dle klasického rozvrhu, zpravidla každý druhý den).
 2. Individuální konzultace (nutno si domluvit s daným vyučujícím, probíhá ve škole, iniciuje učitel).
 3. Distanční výuka (dle možností jednotlivých vyučujících, budou žáky informovat např. o probíhající výuce přes Teams).
 4. Třídnické hodiny (výběr a předávání učebnic, další organizační záležitosti, opět budou probíhat zpravidla každý druhý den).

Žáci 9. ročníku již klasickou výuku po přijímacích zkouškách nezažijí. V jejich případě budou probíhat:

 1. Individuální konzultace (nutno si domluvit s daným vyučujícím, probíhá ve škole, iniciuje učitel).
 2. Distanční výuka (dle možností jednotlivých vyučujících, budou žáky informovat např. o probíhající výuce přes Teams).
 3. Třídnické hodiny (výběr a předávání učebnic, další organizační záležitosti, opět budou probíhat zpravidla každý druhý den).

 

Časovou organizaci jednotlivých dnů a skupin naleznete zde.

Rozvrh hodin naleznete zde.

Žádáme rodiče, aby důsledně omlouvali žáky třídním učitelům a uváděli důvody jejich nepřítomnosti. 

V případě dotazů nás prosím kontaktujte (Šarman, tel.: 724 222 551)

Provoz školy a hygienická opatření

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek, šál aj.), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Škola  na tuto skutečnost žáky upozorní.
 • Příchod ke škole a pohyb před školou.
 • Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola.
 • Budeme minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Škola bude organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.
 • Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.
 • Shromáždění žáků bude v čase 7:10 – 7:25.
 • Žáci různých skupin budou odcházet do budovy školy v různých časech.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivců.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Žákům bude umožněn i pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky, pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně.
 • Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou budou umístěny u umyvadel ve školní jídelně, do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu Covid -19.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do tříd.
 • Bude probíhat časté větrání.
 • Úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Bude probíhat důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy budou nacházet.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivců.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Žákům bude umožněn i pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky, pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně.
 • Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou budou umístěny u umyvadel ve školní jídelně, do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu Covid -19.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do tříd.
 • Bude probíhat časté větrání.
 • Úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Bude probíhat důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy budou nacházet.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

Vydávání obědů bude probíhat při zajištění níže uvedených pravidel:

 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů.
 • Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.
 • Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 • Dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Vařit se bude jeden druh oběda.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
 • O podezření bude informovat škola spádovou hygienickou stanici.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
 • O podezření bude informovat škola spádovou hygienickou stanici.

Docházka není povinná.

Dokumenty ke stažení: