Informace k testování žáků a hygienickým opatřením

26. 8. 2021 - ZŠ Slušovice

Informace pro žáky a rodiče z Manuálu MŠMT. Podrobnější informace naleznete v přiloženém manuálu.


Vstup do budovy

 • Žáci vstupují do budovy, nejsou stanovena žádná pravidla jako v minulosti při organizaci vstupu např. po třídách; použijí roušku nebo respirátor ve společných prostorách.
 • Rodiče do budovy vstupovat nebudou, výjimkou bude první den u prvňáčků, doprovod na testování apod., v případě nutnosti zvoňte na kancelář.
 • Rodiče použijí respirátor!

 Žáci prvního ročníku a jejich rodiče

 • Žáci se budou testovat 2. září.
 • Pokud u testování bude přítomen zákonný zástupce, ohlásí to 1. září ve škole.
 • Děti to ale zvládají dobře i bez asistence rodičů.
 • Prvního září vstupují do budovy kromě dětí i rodiče.
 • Děti mají roušku nebo respirátor, při usazení do lavic je sundávají.
 • Rodiče mají respirátor po celou dobu své přítomnosti.
 • V dalších dnech bude vstup rodičů (s výjimkou doprovodu na testování) omezen.

Testování

 • Proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (prvňáčci 2. září) a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
 • Asistence je případně pro rodiče žáků 1. až 3. třídy.
 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Dále nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou, v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).
 • Pokud žák nebude přítomen ve škole v době testování (na začátku vyučování), ale dostaví se do výuky později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě, že se dítě/žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Dítě/žák může být testován až ve škole.
 • Při ranní a odpolední družině, kde se prolíná více žáků z více tříd a ročníků, žáci používají ochranný prostředek úst a nosu (rouška, respirátor).

Obecné informace

 • Čím se žáci testují: školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT, odběr z nosu 2,5 cm).
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Při zahájení prezenčního vzdělávání škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily), to nás i vás čeká v úvodu září.
 • Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce prostřednictvím Bakalářů a webových stránek školy.
 • Doporučuje se, aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, proto daná omezení vstupu do školy.
 • Stravování ve školní jídelně bude organizováno v sektorech a daných časech.
 • Škola dodržuje standardy úklidu.

Příloha:

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19, provoz a testování („Manuál“)