(rozvrh platn od 1.9.2018)

 3.B 
Tdn uitel: Boukov Marie

 

1
7:35- 8:20

2
8:30- 9:15

3
9:35-10:20

4
10:30-11:15

5
11:25-12:10

6
12:20-13:05

7
13:10-13:55

8
14:00-14:45

 
P
o

 

M
BouM
(C356)

j
BouM
(C356)

Pr
BouM
(C356)

Aj
DivK
(C158)

j
BouM
(C356)

     

 

t

 

Tv
BouM
(H2)

M
BouM
(C356)

j
BouM
(C356)

Pr
BouM
(C356)

Aj
DivK
(B258)

     

 
S
t

 

M
BouM
(C356)

j
BouM
(C356)

Aj
DivK
(C158)

j
BouM
(C356)

Hv
BouM
(C356)

     

 

t

 

M
BouM
(C356)

j
BouM
(C356)

Vv
BouM
(C356)

P
BouM
(C356)

j
BouM
(C356)

     

 
P

 

M
BouM
(C356)

Tv
BouM
(H2)

j
BouM
(C356)

Pr
BouM
(C356)

j
BouM
(C356)

     

Zpracovno v systmu Bakali