(rozvrh platn od 1.9.2018)

 9.B 
Tdn uitel: avara Pavel

 

1
7:35- 8:20

2
8:30- 9:15

3
9:35-10:20

4
10:30-11:15

5
11:25-12:10

6
12:20-13:05

7
13:10-13:55

8
14:00-14:45

 
P
o

 

M
iJ
(A203)

P
BlV
(A309)

Fy
avP
(A209)

jl
HozE
(A303)

Aj
iJ
(A203)

Hv
usR
(A306)

   

 

t

 

D
arR
(A302)

jl
HozE
(A303)

M
iJ
(A203)

Ch
BlV
(A116)

Aj
iJ
(A203)

 

Z
BalJ
(A201)

Nj
BalJ
(A201)

 
S
t

 

Ov
ChrH
(A116)

Vv
BedJ
(A206)

jl
HozE
(A303)

M
iJ
(A203)

Fy
avP
(A209)

P
BlV
(A309)

   

 

t

 

jl
HozE
(A303)

D
arR
(A302)

Ch
BlV
(A116)

M
iJ
(A203)

Aj
iJ
(A203)

 

Tv (TvCH)
ElJ
(H1)

Tv (TvCH)
ElJ
(H1)

Tv (TvD)
LedD
(H2)

Tv (TvD)
LedD
(H2)

 
P

 

jl
HozE
(A303)

M
iJ
(A203)

Nj
BalJ
(A109)

Z
BalJ
(A201)

KAjv (Sk1)
KorJ
(A304)

P
tZ
(A302)

   

PzIv (Sk2)
avP
(B255)

Shv (Sk3)
NahJ
(H1)

Zpracovno v systmu Bakali