INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, od školního roku 2016/2017 zavádí naše škola elektronickou žákovskou knížku (EŽK). Zde naleznete základní informace k používání EŽK.

Váhy známek vyučovacích předmětů používané v elektronické ŽK

Český jazyk

a literatura

10 (C) - pololetní, závěrečné písemná práce

8 - diktáty, pravopisná cvičení

6 - slohové práce, písemné opakování učiva z mluvnice a literatury

4 - recitace

2 - čtenářský deník, referáty, aktivita v hodivě

Anglický jazyk

8 - komplexní písemné práce

6 - ústní zkoušení (souviský ústní projev, dialogy), písemné práce s více prověřovanými jevy

4 - slovní zásoba (ústní i písemné zkoušení), krátké mluvnické testy (jeden prověřovaný jev), čtení, porozumění textu

2 - krátké dialogy, konverzace, amostatné práce a projekty, aktivní zapojení do výuky

Německý jazyk

10 (C) - testy (celá lekce)

8 - gramatické jevy, překlady

6 - slovní zásoba

4 - projekkty (krátké slohové útvary)

Matematika

8 - čtvrtletní, pololetní písemné práce

6 - tematické písemné práce

4 - ústní zkoušení, krátké písemky

2 - samostatná práce, aktivity

Informatika

6 - tematické písemky

4 - ústní zkoušení, desetiminutovky a praktická zkoušení

2 - aktivita

Dějepis

6 - písemné a ústní zkoušení

2 - referáty, samostatná práce, prezentace, křížovky

Občanská výchova

4 - ústní zkoušení, písemky

2 - aktivita (referáty, prezentace)

Fyzika

6 - Tematické písemky

4 - ústní zkoušení, desetiminutovky - písemky

2 - referáty, aktivita

Chemie

10 - ústní zkoušení

8 - laboratorní práce, ostatní aktivity

Přírodopis

10 (C) - ústní zkoušení

8 - laboratorní práce, ostatní aktivity
Zeměpis

6 - ústní zkoušení, písemné práce

4 - samostatná práce

2 - aktivity (referáty, prezentace, křížovky, ...)

Hudební výchova

4 - zkoušení, písemky

2 - aktivita (zpěv, tanec, rytmika, referáty, prezentace)

Výtvarná výchova

4 - samostatné výtvarné práce

2 - aktivita (prezentace, referáty)

Tělesná výchova

6 - sportovní výkony

4 - teorie

Výchova ke zdraví

4 - ústní zkoušení, písemky

2 - aktivita (prezentace, referáty)

Pracovní činnosti

4 - samostatná práce - výrobky

2 - aktivita (prezentace, referáty)

Konverzace v anglickém jazyce

6 - delší řečnická vystoupení, dialogy

4 - kratší řečnická vystoupení, dialogy, tematické prezentace

2 - rozšiřující slovní zásoba, hodnocení práce žáka v průběhu vyučovacích hodin (aktivní zapojení do výuky)

Praktika z informatiky

6 - tematické písemky

4 - ústní zkoušení, desetiminutovky a praktická zkoušení

2 - aktivita

Sportovní hry

6 - sportovní výkony

4 - teorie