ŠABLONY II ZŠ SLUŠOVICE

 

Název projektu: Šablony II ZŠ Slušovice

Doba projektu: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009250

Program: Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Výše projektu: 1 761 104,- Kč

Výše dotace: 100%

Stručný popis projektu: Projekt je vytvořen formou tzv. šablon. Naše škola se do projektu zapojila od začátku školního roku 2018-2019. Obsahem bude proškolení pedagogického sboru v oblasti inkluze, matematické gramotnosti, ICT, jazyků a projektové výuky. Z projektu budou pořízeny pomůcky pro žáky, zejména IT vybavení. Dále část prostředků půjde na financování působení školního psychologa v naší základní škole. Projekt se zaměřuje i na vzájemnou spolupráci pedagogů, sdílení zkušeností a tandemovou výuku. Dále se zaměříme na doučování žáků, čtenářský klub pro ně. Projekt se zaměřuje i na činnost ve školní družině – rozšíříme IT vybavení, žáci budou mít projektové dny ve škole i mimo ni, budou rozšiřovat čtenářské schopnosti, vychovatelky absolvují školení.