INKLUZE V ZŠ SLUŠOVICE

Doba projektu: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Registrační číslo projektu:

Výše projektu: 1 101 070,- Kč

Výše dotace: 100%

Stručný popis projektu: Projekt je vytvořen formou tzv. šablon. Naše škola se do projektu zapojila od začátku školního roku 2016-2017. Obsahem bude proškolení pedagogického sboru v oblasti inkluze, čtenářské gramotnosti, mentoringu aj. Z projektu budou pořízeny pomůcky pro žáky, dále část prostředků půjde na financování působení školního psychologa a naší základní škole.

 

Činnost ve školním roce 2016-2018:

 

1. Působení školního psychologa

Prevence je lepší jak hašení požáru. Má působit na naší škole na poloviční úvazek, jeho činnost je zejména preventivní. Služeb školního psychologa mohou využít jak žáci tak zákonní zástupci. školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště. Co nabízí je popsané na našich webových stránkách v sekci Školní poradenské pracoviště.

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností pedagogů z jiných škol

Zaměří se inkluzi (v důsledku zákonných změn od 1. 9. 2016). Dále pak na čtenářskou gramotnost popřípadě mentoring. Možnost navštívit libovolné školy a sdílení nových zkušeností.

3. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Jeho přehled naleznete zde.