ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Organizace zápisu

Zápis do 1. tříd základní školy proběhne v zákonem stanoveném termínu. V tomto školním roce to bude v termínu 1. – 30. dubna 2023. Zápis dětí se uskuteční v budově ZŠ Slušovice od 13:00 do 17:00 hodin. Nejpozději v měsíci březnu 2023 bude stanoven i přesný termín zápisu do 1. ročníku. 

Průběh zápisu

Zákonní zástupci obdrží u zápisu list s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamech přijatých a nepřijatých dětí. 

Při formální části zápisu vyplní zákonní zástupci potřebné tiskopisy:

  1. Žádost o přijetí
  2. Zápisový list (první stranu) – zápisový list můžou rodiče vyplnit již před samotným zápisem. Tento list obdrží v mateřských školách, mají možnost si ho také stáhnout z webových stránek školy (odkaz je uveden na konci tohoto článku nebo v sekci Akce školy – Zápis do 1. tříd).

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy

  1. Přednostně jsou přijímáni žáci spádově patřící do ZŠ Slušovice.
  2. Žáci jsou přijímáni do počtu 75.

 Žádost o odklad

  1. Zákonní zástupci vyplní žádost o odklad při zápisu v kanceláři školy.
  2. Zákonní zástupci předloží:

a)    doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

b)    doporučení odkladu od odborného nebo dětského lékaře nebo klinického psychologa

V případě, že tyto dokumenty nepředloží, vyzve je ředitel k odstranění nedostatků a stanoví přiměřenou lhůtu pro doplnění náležitostí žádosti o odklad povinné školní docházky.

Školský zákon

Zákonní zástupci (rodiče) jsou povinní přihlásit dítě k zápisu do 1. třídy základní školy. Citace školského zákona č. 561/2004 Sb: 

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Další informace

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na tel. 724 222 551.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dokumenty ke stažení