MODERNIZACE VÝUKY NA ZŠ SLUŠOVICE, FRYŠTÁK, KAŠAVA A VELEHRAD

 
Projekt probíhal: 1. 11. 2012 - 31. 12. 2014
Výše projektu: 3 669 178,20,- Kč
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025

Průběh projektu Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad během roku 2013

Během roku 2013 pokračují zatím dvě aktivity. Jsou to aktivity Dovybavení zázemí pro realizaci inovované výuky a aktivita Modernizace výukových materiálů přírodovědných a technických oborů. V rámci dovybavování proběhly stavební úpravy v učebnách přírodopisu, fyziky, chemie a pracovních činností v ZŠ Slušovice. Došlo k potřebnému zajištění pro žadatele. Dále plánujeme nákup drobného majetku pro žadatele a partnery (ZŠ Fryšták, ZŠ a MŠ Kašava, ZŠ Velehrad), které spočívá v nákupu pracovního nářadí, digitální techniky pro výuku a nákupu pomůcek pro přírodovědné předměty. Během roku 2013 probíhá také tvorba inovovaných výukových materiálů na všech školách pro 6 předmětů (přírodopis, přírodověda, zeměpis, chemie, fyzika a pracovní činnosti). Dané výstupy se budou dát využít při výuce. Bude se jednat o materiály pro interaktivní tabuli, pracovní listy pro žáky atd. Výstupem bude i e-learningová sekce, která bude postupně plněna prezentacemi a výukovým materiálem. Žáci budou moci po zadání hesla načítat a následně stahovat výukové materiály. Inovace proběhne na stránkách žadatele i partnerů.

 
 

Úvodní informace k projektu Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad

Projekt Modernizace výuky bude realizován od listopadu 2012 do prosince 2014. Celková výše finanční podpory činí 3 669 178 Kč. Hlavním cílem projektu je zlepšování podmínek pro výuku technických a přírodovědeckých oborů. Účelem různých aktivit bude zkvalitnit výuku šesti přírodovědných a odborných předmětů (přírodopis, přírodověda, fyzika, chemie, zeměpis a pracovní činnosti), dále rozšířit výuku o nové vyučovací metody, a to včetně e-learningových nástrojů a dalších metod.
Aby bylo cíle dosaženo, bude projekt složen z různých aktivit. V úvodu projektu budou proškoleni pedagogové těchto předmětů. Proškoleni budou pedagogové ZŠ Slušovice, i pedagogové partnerských škol. Další fází projektu bude zajištění dostatečného a kvalitního zázemí v podobě dovybavení škol výukovými pomůckami a v případě žadatele projektu také drobnými stavebními úpravami odborných učeben. Souběžně bude také probíhat inovace výuky, která bude spočívat v tvorbě nových výukových materiálů v oblasti přírodovědných a technických předmětů. Opět se na vzniku inovativních materiálů budou podílet učitelé žadatele (ZŠ Slušovice) i partnerů (základní školy ve Fryšták, Kašavě a Velehradě). V průběhu školního roku 2013/2014 dojde k ověření výukových materiálů v běžné výuce, materiály budou následně dopracovány. Projekt bude i úzce provázán s praxí. Dojde k realizaci exkurzí v rámci výrobního procesu výrobních a zpracovatelských společností v regionu. Díky spolupráci s partnery projektu budou veškeré výstupy projektu přeneseny na půdu partnerů.

 

E-learning - výukové materiály