INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, v naší škole používáme elektronickou žákovskou knížku (EŽK).

Zde naleznete základní informace k používání EŽK.

Váhy známek vyučovacích předmětů používané v elektronické ŽK Vyučovací předměty na 1. stupni

Český jazyk      

8 - pololetní, závěrečná písemná práce

6 – diktáty, mluvnická cvičen

2 – čtení, recitace, sloh, referáty

Matematika

8 - pololetní, závěrečná písemná práce

6 – samostatné úkoly v sešitě a v PS, procvičování, samostatné úkoly v   geometrii

4 – slovní úkoly

2 – prezentace, referáty
Anglický jazyk

8 - pololetní, závěrečná písemná práce

6 – testy, gramatická cvičení

4 – slovíčka,

2 – aktivita v hodině, rozhovor

Vlastivěda

8 - pololetní, závěrečná písemná práce

6 – písemné práce, ústní zkoušení

4 – testy, pětiminutovky

2 – prezentace, referáty

Přírodověda

8 - pololetní, závěrečná písemná práce

6 – písemné práce, ústní zkoušení

4 – testy, pětiminutovky

2 – prezentace, referáty
Pracovní činnosti 4 – samostatná práce
Výtvarná výchova 4 – samostatná práce
Hudební výchova

4 – texty písní, ústní a písemné zkoušení

2 – prezentace, referáty
Tělesná výchova

4 – sportovní výkony

2 – prezentace, referáty

 

Váhy známek vyučovacích předmětů používané v elektronické ŽK Vyučovací předměty na 2. stupni

Český jazyk

a literatura

10 (C) - pololetní, závěrečné písemná práce

8 - diktáty, pravopisná cvičení

6 - slohové práce, písemné opakování učiva z mluvnice a literatury

4 - recitace

2 - čtenářský deník, referáty, aktivita v hodině

Anglický jazyk

8 - komplexní písemné práce

6 - ústní zkoušení (souviský ústní projev, dialogy), písemné práce s více prověřovanými jevy

4 - slovní zásoba (ústní i písemné zkoušení), krátké mluvnické testy (jeden prověřovaný jev), čtení, porozumění textu

2 - krátké dialogy, konverzace, samostatné práce a projekty, aktivní zapojení do výuky

Německý jazyk

8 - gramatické jevy, překlady, testy (celá lekce)

6 - slovní zásoba

4 - projekkty (krátké slohové útvary)

Matematika

8 - čtvrtletní, pololetní písemné práce

6 - tematické písemné práce

4 - ústní zkoušení, krátké písemky

2 - samostatná práce, aktivity

Informatika

6 - tematické písemky

4 - ústní zkoušení, desetiminutovky a praktická zkoušení

2 - aktivita

Dějepis

6 - písemné a ústní zkoušení

2 - referáty, samostatná práce, prezentace, křížovky

Občanská výchova

4 - ústní zkoušení, písemky

2 - aktivita (referáty, prezentace)

Fyzika

6 - Tematické písemky

4 - ústní zkoušení, desetiminutovky - písemky

2 - referáty, aktivita

Chemie

6 - písemné práce, ústní zkoušení, dílčí a souhrnné testy

4 - projekty, opakování

2 - referáty, aktuality

Přírodopis

6 - písemné práce, ústní zkoušení, dílčí a souhrnné testy

4 - projekty, opakování

2 - referáty, aktuality

Zeměpis

6 - ústní zkoušení, písemné práce

4 - samostatná práce

2 - aktivity (referáty, prezentace, křížovky, ...)

Hudební výchova

4 - zkoušení, písemky

2 - aktivita (zpěv, tanec, rytmika, referáty, prezentace)

Výtvarná výchova

4 - samostatné výtvarné práce

2 - aktivita (prezentace, referáty)

Tělesná výchova

6 - sportovní výkony

4 - teorie

Výchova ke zdraví

4 - ústní zkoušení, písemky

2 - aktivita (prezentace, referáty)

Pracovní činnosti

4 - samostatná práce - výrobky

2 - aktivita (prezentace, referáty)

Konverzace v anglickém jazyce

6 - delší řečnická vystoupení, dialogy

4 - kratší řečnická vystoupení, dialogy, tematické prezentace

2 - rozšiřující slovní zásoba, hodnocení práce žáka v průběhu vyučovacích hodin (aktivní zapojení do výuky)

Praktika z informatiky

6 - tematické písemky

4 - ústní zkoušení, desetiminutovky a praktická zkoušení

2 - aktivita

Sportovní hry

6 - sportovní výkony

4 - teorie