ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada

Podle školského zákona ( č. 561/2004 sb.) byla zřízena školská rada.Ta má třetinové zastoupení zákonných zástupců žáků, pedagogických pracovníků školy a zřizovatele.

Složení školské rady:

(období školních let 2021/2022 - 2023/2024)

Co je školská rada?

Je to orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Na škole může být zřízena pouze jedna školská rada.

Jak vzniká školská rada?

Školská rada vznikne na žádost rodičů nebo pracovníků školy podanou zřizovateli školy přímo nebo prostřednictvím ředitele školy. Pro zřízení školské rady je třeba deseti až dvaceti procent rodičů podle velikosti školy nebo žádosti alespoň poloviny pracovníků školy. Školskou radu může zřídit svým rozhodnutím zřizovatel školy i bez žádosti rodičů nebo pracovníků školy.

Kdo může být členem školské rady?

Školská rada může mít 6 - 15 členů. Rodiče nezletilých žáků, zletilí žáci a pracovníci školy do školské rady volí své zástupce. U většiny škol bude jedna třetina členů tvořena rodiči nezletilých žáků popřípadě zletilými žáky, třetina zástupci pracovníků školy a třetina osobami, jež jmenuje zřizovatel školy. V případě soukromých škol budou tvořit zvolení rodiče nezletilých žáků se zvolenými zletilými žáky nadpoloviční většinu.

Jak se volí členové školské rady?

Své zástupce do školské rady volí rodiče společně se zletilými žáky školy. Pedagogičtí pracovníci volí členy školské rady z řad zaměstnanců školy. Ostatní členy školské rady jmenuje zřizovatel školy.

Jaké jsou pravomoce školské rady?

V pravomoci školské rady je schvalovat:

  • výroční zprávu o činnosti školy
  • školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

Školská rada je oprávněna podat zřizovateli návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Školská rada je oprávněna podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.