TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Aktuálně

Ve čtvrtek 15. 11. 2018 se budou v budovách ZŠ konat čtvrtletní třídní schůzky s rodiči.

Program: informace o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí školního roku 2018/19 u jednotlivých vyučujících.

  • 1. - 5. ročník: dle pokynů třídních učitelek
  • 6. - 9. ročník: 15:00 - 17:30
  • rodiče žáků 9. ročníku: 15:00 ve třídě A302 proběhne schůzka s výchovnou poradkyní Mgr. Zdeňkou Štěpánovou ohledně přijímacího řízení na SŠ

Organizace třídních schůzek

Třídní schůzky probíhají na naší škole třikrát ve školním roce.

První, informativní třídní schůzky se konají vždy na začátku školního roku. Zde se rodiče scházejí společně s třídními učiteli jejich dětí. Jejich účelem je seznámení se s organizací školního roku, nejdůležitějšími akcemi, které škola plánuje, nabídkou zájmových kroužků, rozvrhem hodin, vyučujícími předmětů, školním řádem atd. Nejde o schůzky hodnotící prospěch a chování.

Druhé a třetí se konají vždy po ukončení 1. a 3. čtvrtletí. Zde se již schází rodiče pouze s učiteli jednotlivých předmětů, kteří jim podávají informace o prospěchu a chování jejich dětí. Před těmito schůzkami rodiče vždy dostávají přehled o hodnocení a klasifikaci za čtvrtletí.

Všichni pedagogové školy mohou poskytnout informace o prospěchu a chování žáků kdykoli v průběhu školního roku - po telefonické domluvě s rodiči.