ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Organizace zápisu

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2017/2018 proběhne v novém zákonem stanoveném termínu. Zápis se bude konat v pondělí 3. dubna 2017 v době od 13:00 do 17:00 hodin v prostorách ZŠ Slušovice. Zákonní zástupci (rodiče) přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, dále pak údaje o trvalém bydlišti a telefonní kontakty na zákonné zástupce.

Průběh zápisu

  1. Žádost o přijetí - vyplnění tiskopisu při formální části zápisu
  2. Zápisový list (jeho první stranu) mají možnost rodiče vyplnit již před samotným zápisem. Tento zápisový list obdrží v mateřských školách, mají možnost si ho také stáhnout z našich webových stránek v sekci Akce školy – Zápis do 1. tříd. Pokud tak neučiní, vyplní ho až u nás ve škole před zápisem. Důvodem je věnovat více času dětem a méně administrativě u samotného zápisu.

Rodiče obdrží u zápisu list s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamech přijatých a nepřijatých dětí. 

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy

  1. Přednostně jsou přijímáni žáci spádově patřící do ZŠ Slušovice.
  2. Žáci jsou přijímáni do počtu 90.

Žádost o odklad

  1. žádost o odklad (vyplní po zápisu v kanceláři školy)
  2. vyšetření ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru) s doporučením odkladu a doporučení odkladu od odborného nebo dětského lékaře nebo klinického psychologa

Tyto dokumenty rodiče předloží společně s žádostí o odklad. V případě, že tyto dokumenty nepředloží, vyzve je ředitel k odstranění nedostatků žádosti a stanoví přiměřenou lhůtu pro doplnění náležitostí žádosti o odklad povinné školní docházky.

Školský zákon

Zákonní zástupci (rodiče) jsou povinní přihlásit dítě k zápisu do 1. třídy základní školy. Citace školského zákona č. 561/2004 Sb: 

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

K zápisu se tedy dostaví rodiče s dětmi, které do 31. 8. 2017 dovrší 6 let. Ale také rodiče s dětmi, které měly odklad.

Další informace

V případě jakékoli kolize Vašich termínů nás prosím telefonicky kontaktujte. Bližší informace na tel. 724 222 551. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dokumenty ke stažení:

 

Dokumenty ke stažení: