Informace pro žáky 9. tříd a jejich rodiče

8. 5. 2020 - ZŠ Slušovice

Sdělujeme informace pro žáky 9. tříd o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit.


S výukou plánujeme začít od 11. 5. 2020.

Přihlášku k výuce máte možnost stáhnout. Zároveň Vám bude zaslána prostřednictvím Bakalářů.

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 7. 5. 2020 jedním z následujících způsobů:

 1. do Bakalářů třídnímu učiteli Vašeho dítěte
 2. do mailu třídnímu učiteli
 3. do mailu: rostislav.sarman@zsslusovice.cz
 4. do schránky u vchodu do budovy školy

Rozdělení do skupin bude zveřejněno 8. 5. 2020. V tento den bude zveřejněn i rozvrh hodin pro žáky připravující se na přijímací zkoušky – obě informace budou zaslány přes Bakaláře.

Organizační informace

 1. povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení – originály budou vysbírány před vstupem do školy dne 11. 5. 2020, bez podepsaného prohlášení nebude umožněn vstup do budovy školy
 2. provozní doba školy – dle rozvrhu skupin, bude zaslána do Bakalářů rodičům a žákům do pátku 8. 5. 2020
 3. způsob omlouvání žáků – bude klasický přes Bakaláře
 4. provoz školy a hygienická opatření
 5. školní jídelna: možnost přihlášení oběda v pondělí 11. 5. po příchodu do školy

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek, šál aj.).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními; škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní hned 11.5.2020.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola. 
 • Budeme minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Škola bude organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.
 • Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník, který je organizuje do skupiny.
 • Shromáždění žáků se odehraje v čase 7:10 – 7:25.
 • Žáci různých skupin budou odcházet v různých časech.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivců.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Bude umožněno trávit velkou přestávku venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně.
 • Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou budou umístěny u umyvadel ve školní jídelně, do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do tříd.
 • Bude probíhat časté větrání.
 • Úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Bude probíhat důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy budou nacházet.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. 

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • Bude probíhat vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Vařit se bude jeden druh oběda.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření bude informovat škola spádovou hygienickou stanici.

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

 • V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi žáky 2m.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 • Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy.
 • Docházka není povinná.

Dokumenty ke stažení

Přihláška k výuce

Čestné prohlášní a seznámení

Manuál, ze kterého vychází daná opatření