Informace pro žáky 1. – 5. tříd a jejich rodiče

8. 5. 2020 - Rostislav Šarman

Sdělujeme informace o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit žáků 1. - 5. tříd.


Výuka začne 25. 5. 2020.

Přihlášku k výuce máte možnost stáhnout zde. Zároveň Vám bude zaslána na e-mail (u žáků 1. – 3. tříd) a prostřednictvím Bakalářů (v případě žáků 4. – 5. tříd).

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 18. 5. 2020 jedním z následujících způsobů:

 1. do Bakalářů třídnímu učiteli vašeho dítěte
 2. do mailu třídnímu učiteli
 3. do schránky u vchodu do budovy školy.

Pozdější přihlášení nebude možné.

Rozdělení do skupin bude zveřejněno v termínu 19. – 22. 5. 2020 u hlavního vchodu do budovy školy a zároveň bude zasláno přes Bakaláře nebo e-mailem rodičům.

Výuka bude organizována v blocích:

Ranní blok: 7:30 – 11:15 vzdělávací aktivity organizované vyučujícím

Oběd: 11:15 až 12:30 dle času a hygienických podmínek pro stravování

Odpolední blok: 12:30 – 16:00 zájmové vzdělávání žáků

Doporučujeme, aby se odpoledního bloku neúčastnili žáci 4. – 5. ročníku (obsah vzdělávání odpolední části bude vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny). Skupiny nebude možné spojovat a prioritou je pokrýt dopolední vzdělávací blok pedagogickými pracovníky.

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která předem stanovil.

Stanovená kritéria pro přijetí:

 1. upřednostníme žáka, jehož rodiče pracují V rámci IZS nebo jako pracovníci zdravotnických zařízení (uveďte do přihlášky)
 2. upřednostníme žáka, který má sourozence na 1. stupni ZŠ Slušovice (uveďte do přihlášky)
 3. nižší věk dítěte
 4. los

Organizační informace:

1. povinnost podepsat čestné prohlášení

 • originály budou vysbírány před vstupem do školy dne 25. 5. 2020, bez podepsaného prohlášení nebude umožněn vstup do budovy školy

2. provozní doba školy

 • dle rozvrhu skupin
 • bude zaslána do Bakalářů rodičům a žákům do 22. 5. 2020

3. způsob omlouvání žáků

 • bude telefonicky do kanceláře školy
 • tel.: 577 983 377

4. provoz školy a hygienická opatření

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek, šál aj.)
 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní hned
  25. 5. 2020.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola
 • budeme minimalizovat velké shromažďování osob před školou
 • před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • škola bude organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách
 • žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny
 • shromáždění žáků bude v čase 7:10 – 7:25
 • žáci různých skupin budou odcházet do budovy školy v různých časech

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
 • pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy
 • škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin

V budově školy

 • přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivců
 • při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru)
 • žákům bude umožněn i pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy
 • před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky
 • toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou
 • úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně
 • nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou budou umístěny u umyvadel ve školní jídelně, do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu Covid -19
 • dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do tříd
 • bude probíhat časté větrání
 • úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • bude probíhat důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy budou nacházet
 • dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách)

Ve třídě

 • neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
 • složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků
 • maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě
 • při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
 • bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru)
 • žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě
 • v každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min)
 • škola povede evidenci o docházce žáků do školy

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

Vydávání obědů bude probíhat při zajištění níže uvedených pravidel:

 • pokrmy vydává personál včetně čistých příborů
 • strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory
 • v jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.
 • při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě
 • dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami
 • rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku
 • před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce
 • jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
 • vařit se bude jeden druh oběda

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit
 • pokud žák vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka
 • o podezření bude informovat škola spádovou hygienickou stanici

Doplňující informace

Skupiny žáků 1. stupně

 • základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy
 • vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků
 • pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku
 • maximální počet žáků ve skupině je 15
 • vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi
 • složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020
 • o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy
 • žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020
 • pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit
 • pokud je to možné, doporučuje se, aby byly třídní skupiny umístěny do tříd s vybavením odpovídajícímu věku žáků (zejména velikost školních lavic).

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku
 • vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den
 • je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány
 •  vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část
 • cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku
 • obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy, jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku
 • cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků, obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny
 • vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci
 • v dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga, odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času
 • asistent pedagoga vedle činností uvedených v § 5 vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků 1. stupně základní školy nebo 1. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, a to na základě rámcových pokynů učitele vydaných v rámci výuky na dálku (toto ošetřuje ad hoc vyhláška MŠMT)
 • ranní družina není poskytována
 • vždy je nezbytné přizpůsobit metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit složení konkrétní školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností
 • obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření
 • škola vede evidenci o docházce žáků do skupin
 • v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet
 •  absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka
 • hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky
 • žákům je třeba poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku
 • pro hodnocení práce žáků doporučujeme upřednostnit hodnocení formativní před sumativním
 • smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení
 • výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná
 • zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy
 • aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity
 • začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy
 • začátek se stanoví obvykle na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování, konec aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem, pokud je to možné minimálně do 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).

 

Docházka není povinná.

Dokumenty ke stažení

Přihláška k výuce

Čestné prohlášní

Manuál, ze kterého vychází daná opatření