Do školy se vrátí 70 % žáků prvního stupně

19. 5. 2020 - Rostislav Šarman

Do 18. května mohli zákonní zástupci přihlásit své děti do školy. Učinilo tak 70 % z nich. Nástup žáků bude 25. května 2020.


K výuce byli přijati všichni přihlášení žáci, organizačně to zvládneme.

Žáci jsou rozdělení do 15 členných skupin. Snažili jsme se, aby zůstali se svými třídními učitelkami, a podařilo se nám to v drtivé většině. Přehled skupin i s vyučujícími je zveřejněn třemi způsoby:

a) zaslán do mailu danému zákonnému zástupci

b) zveřejněn přes systém Bakaláři

c) vyvěšen ve vestibulu školy

Výuka bude organizována v blocích

Ranní blok: 7:30 – 11:15 vzdělávací aktivity organizované vyučujícím

Oběd: 11:15 až 12:30 dle času a hygienických podmínek pro stravování

Odpolední blok: 12:30 – 16:00 zájmové vzdělávání žáků

Organizační informace

1. povinnost podepsat čestné prohlášení
 • Originály budou vysbírány před vstupem do školy dne 25. 5. 2020. Bez podepsaného prohlášení nebude umožněn vstup do budovy školy!
2. provozní doba školy
 • dle rozvrhu skupin
 • zveřejněno výše jmenovanými způsoby
3. způsob omlouvání žáků
 • telefonicky do kanceláře školy
 • tel.: 577 983 377

Provoz školy a hygienická opatření

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek, šál aj.).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní hned 25. 5. 2020.
 • Příjezd k budově školy bude do 7:05, následně bude uzavřena brána do areálu školy z organizačních důvodů, parkování u kurtu v areálu školy bude umožněno.

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola.
 • Budeme minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Škola bude organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.
 • Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.
 • Shromáždění žáků bude probíhat v čase 7:10 – 7:25.
 • Žáci různých skupin budou odcházet do budovy školy v různých časech.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.
 • Ranní družina nebude.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivců.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Žákům bude umožněn i pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně.
 • Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou budou umístěny u umyvadel ve školní jídelně, do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu Covid -19.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do tříd.
 • Bude probíhat časté větrání.
 • Úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Bude probíhat důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy budou nacházet.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).
 • Odpolední blok bude ve třídách, nebude probíhat ve školní družině.
 • Pitný režim z hygienických důvodů nebudeme organizovat.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.
 • Vyzvedávání žáků z odpoledního bloku bude po telefonickém kontaktu s vedoucím odpoledního bloku, telefonní čísla na vedoucí odpoledních bloků byla zveřejněna společně se seznamy.

 

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

Vydávání obědů bude probíhat při zajištění níže uvedených pravidel:

 • Na pondělní oběd narazte svým dětem prostřednictvím objednávání obědů na našich webových stránkách nejpozději do čtvrtka 21. 5. do 13: 30, dále pak máte možnost pondělní oběd nahlásit telefonicky do 25. 5. do 7:30 na tel.: 577 983 367, upřednostňujeme elektronické přihlášení.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů.
 • Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.
 • Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 • Dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Vařit se bude jeden druh oběda.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
 • O podezření bude informovat škola spádovou hygienickou stanici.

Doplňující informace

Skupiny žáků 1. stupně

 • Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.
 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
 • Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 • Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.
 • Pokud je to možné, doporučuje se, aby byly třídní skupiny umístěny do tříd s vybavením odpovídajícímu věku žáků (zejména velikost školních lavic).

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku.
 • Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.
 • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.
 •  Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.
 • Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.
 • Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy, jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku.
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků, obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci.
 • V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga, odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé nebo pedagogové volného času.
 • Asistent pedagoga vedle činností uvedených v § 5 vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání a upevňování vědomostí, dovedností a návyků žáků 1. stupně základní školy nebo 1. stupně základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, a to na základě rámcových pokynů učitele vydaných v rámci výuky na dálku (toto ošetřuje ad hoc vyhláška MŠMT).
 • Ranní družina není poskytována.
 • Vždy je nezbytné přizpůsobit metody a obsah vzdělávacích a zájmových aktivit složení konkrétní školní skupiny, jak vzhledem k věku žáků, tak úrovni jejich vědomostí, znalostí a dovedností.
 • Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.
 • V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 •  Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
 • Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky.
 • Žákům je třeba poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku.
 • Pro hodnocení práce žáků doporučujeme upřednostnit hodnocení formativní před sumativním.
 • Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.
 • Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.
 • Aktivity mimo areál školy nejsou možné, stejně jako školy v přírodě či jiné obdobné aktivity.
 • Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.
 • Začátek se stanoví obvykle na dobu, kdy za běžných podmínek začíná dopolední vyučování, konec aktivit stanoví ředitel školy s přihlédnutím k personálním možnostem, pokud je to možné minimálně do 16 hodin (to nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách).

 

Docházka není povinná.

 

Čestné prohlášení

Manuál, ze kterého vychází daná opatření