Informace pro žáky 6. – 9. tříd a jejich rodiče

28. 5. 2020 - Rostislav Šarman

Sdělujeme informace o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit žáků 6. – 9. tříd.


Výuka začne 8. 6. 2020.

Přihlášku k výuce máte možnost stáhnout zde. Zároveň Vás budeme informovat prostřednictvím Bakalářů.

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 2. 6. 2020 jedním z následujících způsobů:

 • do Bakalářů třídnímu učiteli vašeho dítěte,
 • do mailu třídnímu učiteli,
 • do schránky u vchodu do budovy školy.

Rozdělení do skupin bude zveřejněno v termínu 3. – 5. 6. 2020 u hlavního vchodu do budovy školy a zároveň bude zasláno přes Bakaláře nebo e-mailem rodičům. Skupiny vzniknou v případě, že výuky (konzultací) se bude v rámci jedné třídy účastnit více jak 15 žáků.

Výuka bude organizována:

 • v čase: 7:30 – 12:10 (5 vyučovacích hodin);
 • přesná organizace bude upřesněna dle počtu přihlášených žáků;
 • předpokládáme, že výuka bude probíhat ve skupině do 15 žáků, plánujeme individuální konzultace a řešení třídnických a organizačních záležitostí (odevzdávání učebnic aj.). 

Organizační informace

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně (dle manuálu)

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
 • Socializační aktivity.
 • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
 • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
 • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze).

Povinnost podepsat čestné prohlášení: originály budou vysbírány před vstupem do školy, bez podepsaného prohlášení nebude umožněn vstup do budovy školy.

Provozní doba školy pro žáky 2. stupně

 • Dle rozvrhu tříd a skupin.
 • Rozvrh hodin bude upřesněn v termínu 3. – 5. 6. 2020.

Způsob omlouvání žáků

 • Telefonicky a přes bakaláře třídnímu učiteli, možnost i telefonicky do kanceláře školy (tel.: 577 983 377).

Provoz školy a hygienická opatření

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, ústenka, šátek, šál aj.), pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Škola  na tuto skutečnost žáky upozorní.
 • Příchod ke škole a pohyb před školou.
 • Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola.
 • Budeme minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Škola bude organizovat shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.
 • Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny.
 • Shromáždění žáků bude v čase 7:10 – 7:25.
 • Žáci různých skupin budou odcházet do budovy školy v různých časech.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

V budově školy

 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizován tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivců.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Žákům bude umožněn i pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky, pro všechny osoby nacházející se mimo budovu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu, pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Toalety budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně.
 • Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou budou umístěny u umyvadel ve školní jídelně, do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu Covid -19.
 • Dezinfekční prostředky na ruce budou přidělovány do tříd.
 • Bude probíhat časté větrání.
 • Úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Bude probíhat důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy budou nacházet.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Bude zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

Vydávání obědů bude probíhat při zajištění níže uvedených pravidel:

 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů.
 • Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků.
 • Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 • Dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Vařit se bude jeden druh oběda.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků Covid-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
 • O podezření bude informovat škola spádovou hygienickou stanici.

 

Docházka není povinná.

Dokumenty ke stažení

Přihláška k výuce

Čestné prohlášení

Manuál, ze kterého vychází daná opatření