Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

20. 8. 2020 - ZŠ Slušovice

Na základě manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke covid-19 vydané MŠMT představujeme organizaci výuky v začátku tohoto školního roku.


Základní obecná ustanovení:

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu.
 • Skupinová izolace ve škole není úplně možná, opatřením půjdeme naproti a zároveň v případě zhoršení epidemiologické situace budeme pravidla měnit dle „semaforu“ Ministerstva zdravotnictví.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy, nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních.

Rodiče:

 • Žádáme rodiče, aby do budovy školy nevstupovali.
 • Rodičům žáků první třídy bude vstup umožněn, a to pouze první den při slavnostním zahájení školní docházky. Dále pak při vyzvedávání ze školní družiny po dobu jednoho týdne. Rodiče prvňáčků žádáme, aby použili roušku v budově při slavnostním nástupu dětí do školy. (Obdobně bude postupovat řada škol.)
 • Rodiče mohou vstupovat do prostorů šaten v případě placení obědů pro své děti. Prosíme, používejte roušku. Pokud je to možné, upřednostňujte bezhotovostní platbu.
 • Rodiče z jiných ročníků a tříd kontaktují příslušné oddělení školní družiny u vstupu do budovy, případně se obracejte na kancelář školy.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků (telefonní čísla a e-maily). Aktualizujte u třídních učitelů žáků.
 • Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Žáci:

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Dezinfikujte a umývejte si ruce.

Opatření pro výuku:

 • Budeme se snažit minimalizovat potkávání žáků prvního a druhého stupně v budově školy.
 • Žáci druhého stupně se přesouvat budou. V případě zhoršení epidemiologické situace může dojít k úpravám (na základě opatření vyplývajících ze „semaforu“), např. k výuce pouze v kmenových třídách apod.

Opatření pro stravování:

 • Není možností školy zajistit úplné oddělení žáků při školním stravování.
 • Bude oddělen první a druhý stupeň.
 • Žáci se budou stravovat v jednotlivých sektorech ve školní jídelně.
 • Nebude umožněno samostatné odebírání příborů z hromadného zásobníku a využívání samoobslužného bufetu (polévka, nápoje, saláty).
 • Pitný režim z hygienických důvodů fungovat nebude, vybavte děti přiměřeným množstvím tekutin podle délky vyučování.

Opatření pro školní družinu:

 • Provoz školní družiny bude zahájen standardně.
 • V současnosti bude oddělení školní družiny tvořeno žáky dvou tříd.
 • V případě zhoršení hygienické situace dojde k rozdělení žáků i ve školní družině.

Opatření pro kroužky:

 • Budou zahájeny standardně, nejsou zakázány.
 • Budeme se snažit kroužky organizovat po třídách, případně po ročnících.
 • Ministerstvo doporučuje zvážit jejich realizaci, v případě zhoršení hygienické situace na to budeme reagovat dle aktuálních doporučení (např. kroužky upravíme do skupin nebo zrušíme). 

Případný výskyt covid-19:

 • Škola zajistí „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých“, zajistí dohled zletilé fyzické osoby.
 • V případě výskytu onemocnění školu zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat (podrobnosti v manuálu).

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 (manuál MŠMT)

Leták KHS