Organizace provozu školy, rozvrhy distanční výuky

26. 11. 2020 - ZŠ Slušovice

Přinášíme podrobné informace k organizaci provozu školy od 30. listopadu.


Průběh výuky na 1. a 2. stupni

  • 1. stupeň ZŠ: prezenční výuka již pro všechny ročníky.
  • 2. stupeň ZŠ: prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku (tedy polovina tříd 6., 7. a 8. ročníku), se povinně vzdělávají distančním způsobem. Všechny třídy 9. ročníku mají povinnou prezenční výuku. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). 

Co to znamená pro naši školu?

Týden 51. (lichý): 14. 12. – 18. 12. 2020

Prezenční výuka ve škole: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9. ročník

Distanční výuka doma: 7. ročník

Rozvrhy distanční výuky pro 7. ročník (51. týden: 14. – 18. 12. 2020)

Týden 50. (sudý) 7. 12. – 11. 12. 2020

Prezenční výuka ve škole: 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. ročník

Distanční výuka doma: 6., 8. ročník

Rozvrhy distanční výuky pro 6. a 8. ročník (50. týden: 7. 12. – 11. 12. 2020)

Příjezd ke škole

Ráno čekejte určitě velmi komplikovaný provoz. Doporučení: vysaďte děti dále od školy a nechte je bezpečně dojít (např. přes Sokolskou zahradu a ulici Slunečnou). Příjezd ke škole bude uzavřen z důvodu velkého pohybu dětí. Stejně jako v jarních měsících bude probíhat shromažďování žáků před budovou školy, navíc oproti jaru bude uzavřeno parkoviště u tenisových kurtů z důvodu výstavby kluziště.

Příchod do školy 

Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Žáci se budou scházet po jednotlivých třídách, tak jako v jarních měsících. Ráno v čase 7:10 až 7:25 budou žáci jednotlivých tříd vyzvednuti před budovou školy třídními učiteli. Následně bude organizován přesun do budovy oddělenými vchody pro první a druhé třídy (hlavní vchod), pro třetí až páté třídy (boční vchod do staré budovy)  a pro druhý stupeň (boční vchod do nové budovy). Doručujeme přicházet ke škole včas (cca 7:15) z organizačních důvodů. Jsme si vědomi pozdějšího příjezdu autobusů.

Volitelné předměty 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

U volitelných předmětů na druhém stupni bude rotovat výuka těchto předmětů v následujícím pořadí:

50. týden (7. – 11. 12. 2020)
Třída Datum Vyučovací hodina Předmět Vyučující
7.A 10. 12. 2020 1. Konverzace v Aj  Šišková
7.B 10. 12. 2020 1. Praktika z informatiky Šavara
7.C 10. 12. 2020 1. Sportovní hry Elšík
9.A 11. 12. 2020 4. Praktika z informatiky Šavara
9.B 11. 12. 2020 4. Sportovní hry Nahodil
9.C 11. 12. 2020 4. Konverzace v Aj Šišková

 

51. týden (14. – 18. 12. 2020)
Třída Datum Vyučovací hodina Předmět Vyučující
6.A 17. 12. 2020 6. Domácí nauka Leblochová
6.B 17. 12. 2020 6. Zeměpisná praktika Ulrichová
8.A 18. 12. 2020 5. Praktika z informatiky Šavara
8.B 18. 12. 2020 5. Konverzace v Aj Šišková
9.A 18. 12. 2020 4. Sportovní hry Nahodil
9.B 18. 12. 2020 4. Konverzace v Aj Šišková
9.C 18. 12. 2020 4. Praktika z informatiky  Šavara

 

Příklad: Žák z 8.A si zvolil předmět Praktika z informatiky. Dne 4. 12. 2020 bude mít výuku pod vedením p.u. Šiškové, která vyučuje předmět Konverzace v Aj. Tento žák v hodině bude plnit samostatnou práci pro Praktika z informatiky (zadá vyučující tohoto předmětu).

Konzultace

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Konzultace pro 7. ročník (7.A, 7.B, 7.C) se budou konat ve čtvrtek 3. 12. 2020 od 13:30. Pro sestavení rozvrhu v případě zájmu žáků a rodičů oznamte vše zástupci ředitele do úterý 1. 12. 2020 do 7:00.  Dalším konzultačním dnem pro 7. ročník (7.A, 7.B, 7.C) bude čtvrtek 17. 12. 2020 v čase od 13:30. Pro sestavení rozvrhu v případě zájmu žáků a rodičů oznamte vše zástupci ředitele do úterý 15. 12. 2020 do 7:00. 

Konzultace pro 6. a 8. ročník (6.A, 6.B, 8.A a 8.B) se budou konat ve čtvrtek 10. 12. 2020 od 13:30. Pro sestavení rozvrhu v případě zájmu žáků a rodičů oznamte vše zástupci ředitele do úterý 8. 12. 2020 do 7:00.  Dalším konzultačním dnem pro 6. a 8. ročník (6.A, 6.B, 8.A a 8.B) bude pondělí 21. 12. 2020 v čase od 13:30. Pro sestavení rozvrhu v případě zájmu žáků a rodičů oznamte vše zástupci ředitele do pátku 18. 12. 2020 do 7:00.  

Roušky

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny a školního klubu). Pravidla nošení ochrany úst a nosu jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. Dejte dětem do školy minimálně dvě roušky. Druhou ať si uloží do sáčku do aktovky, následně si ji během dne vymění.

Větrání

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance)

Vstup do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Tělesná výchova a hudební výchova 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání). Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Školní družina

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku. Budeme se snažit minimalizovat prolínání žáků z jednotlivých tříd. Proto bude samostatné oddělení pro žáky 3.A a 3.B třídy. Provoz ranní družiny z výše uvedeného důvodu nebude. Provoz školní družiny ve všech odděleních je do 16:00.

Oddělení třídy 3.A – v učebně C456 (3.A), paní  Chromková, tel.:  603 547 931

Oddělení třídy 3.B – v učebně C 352 (3.B), paní Zbranková, tel.: 608 460 318

Školní stravování

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Vařit se budou opět dva obědy ve vybraných dnech. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet hygienická opatření (rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby, ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení). Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away).Výdejní okénko bude fungovat v čase 10:30 – 11:15. Je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd a aby nedocházelo k prolínání žáků z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu formou take-away. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Odchod ze školy

Část poslední vyučovací hodiny může být zkrácena, důvodem je plynulejší a organizovanější odchod žáků, tak aby se zbytečně nepotkávali v prostoru šaten.

 

Při organizaci výuky a pobytu ve škole vycházíme z nařízení a doporučení MŠMT a MZ (viz přílohy níže). Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Přílohy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. 2020

Manuál provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021