Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

4. 3. 2024 - Rostislav Šarman

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., dle § 36 a 37 v platném znění vyhlašuje ředitel Základní školy Slušovice zápis dětí do 1. třídy.


Organizace zápisu

Zápis se bude konat ve středu  3. dubna 2024 v době od 13:00 do 17:00 hodin v prostorách ZŠ Slušovice. Zákonní zástupci (rodiče) přinesou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.  K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které do 31. 8. 2024 dovrší 6 let. A dále pak rodiče s dětmi, kterým byl loni odložen začátek povinné školní docházky.

Průběh zápisu

Zákonní zástupci obdrží u zápisu list s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamech přijatých a nepřijatých dětí. Při formální části zápisu vyplní zákonní zástupci potřebné tiskopisy:

  1. Žádost o přijetí
  2. Zápisový list

(rodiče mají možnost si tyto dokumenty předvyplnit před zápisem, mohou si je stáhnout z odkazů pod článkem).

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy

  1. Přednostně jsou přijímáni žáci spádově patřící do ZŠ Slušovice.
  2. Žáci jsou přijímáni do počtu 75.

Žádost o odklad

  1. Zákonní zástupci vyplní žádost o odklad při zápisu v kanceláři školy.
  2. Zákonní zástupci předloží:

a)    doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum),

b)    doporučení odkladu od odborného nebo dětského lékaře nebo klinického psychologa.

V případě, že tyto dokumenty nepředloží, vyzve je ředitel k odstranění nedostatků a stanoví přiměřenou lhůtu pro doplnění náležitostí žádosti o odklad povinné školní docházky.

Školský zákon

Zákonní zástupci (rodiče) jsou povinní přihlásit dítě k zápisu do 1. třídy základní školy. Citace školského zákona č. 561/2004 Sb: 

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Další informace

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na tel. 724 222 551.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí

Zápisový list