Výsledky dotazníků pro rodiče 2017

23. 6. 2017 - Vedení školy

V dubnu 2017 jsme Vás oslovili s dotazníky, jejichž výsledky mají posloužit ke zkvalitnění chodu školy. Výběr otázek navázal na dotazníky z minulých let, bylo využito nástrojů projektu Cesta ke kvalitě. Děkujeme za postřehy a náměty, zejména u otevřených otázek. Rodičům děkujeme za zpětnou vazbu a vyplnění dotazníků.


A již blíže k jednotlivým otázkám a výsledkům:

 Vyhovuje mi organizace třídních schůzek? Velká část rodičů vyjádřila spokojenost - 89 %. Do budoucna by se dalo uvažovat o konání v pozdějších odpoledních hodinách. Kritizovali jste parkování v prostoru školního areálu v době třídních schůzek. Parkovací místa pro všechny rodiče určitě v době schůzek reálná nejsou, jde o nárazovou akci.

88 % rodičů vyjádřila spokojenost s novou verzí internetových stránek. Spuštění stránek byl náročný proces spojený s přenosem velkého množství dat (fotografie apod.), tento přenos není ještě stále ukončen. Díky odkazu, který se objeví na současných webových stránkách školy, se můžete dostat na původní verzi, kde jsou všechna data dohledatelná.

Více než 80 % dotazovaných oceňuje výzdobu a vybavení školy. Úroveň prostředí školy chceme určitě dále zlepšovat, jako v jiných oblastech lidské činnosti, je naše snaha limitována finančními možnostmi.

Rodiče vyjádřili spokojenost ohledně komunikace pomocí elektronické žákovské knížky. Našli se však i nespokojení rodiče. Potěšily nás pochvaly týkající se zlepšení komunikace, podnětné by do dalšího roku mohlo být i řešení domácích úkolů přes elektronické žákovské knížky. Na 1. stupni byly výsledky nejednoznačné, pro příští rok zatím neuvažujeme o zavedení elektronické žákovské knížky na 1. stupni.

Zabezpečení školy proti vstupu nežádoucích osob – máme podanou žádost do programu IROP. Jeho součástí je zlepšení zabezpečení školy. V minulosti jsme s žádostí u ministerstva nebyli úspěšní. Z prostředků města a školní družiny jsme vylepšili zabezpečení vstupu, ten je nyní vybaven i videotelefonem. O zlepšení uvažujeme, nedobytnou pevnost však ze školy nezvládneme udělat. Usmívající se

Organizace dostatku zajímavých akcí – 89 % rodičů je spokojeno. Vyučující se snaží zaměřit na různé preventivní, poznávací a zážitkové akce. Počet akcí neplánujeme výrazně rozšiřovat, chceme, aby priorita zůstala ve vzdělávání dětí.

Výsledky odpovědí na otázku, zdali dítě pracuje na maximum, dopadly vyrovnaně. Někteří se domnívají, že ano, jiní vidí u svých dětí i další potenciál a možnosti rezerv. Potěšil nás výsledek toho, že děti chodí ze 72 % do školy rády. Výsledek 1,89 (převedeno na školní hodnocení) je lepší než v roce 2015 (2,17).

Kladného hodnocení se dočkaly i vztahy v kolektivu. V této oblasti se snažíme s dětmi pracovat, pořádáme pro ně zážitkové aktivity, pracují v různých preventivních programech, využíváme služeb školního psychologa z evropského fondu, zřídili jsme elektronickou schránku důvěry.

Poslední dvě otázky se týkaly omezení provozu v areálu školy a parkovací kapacity. Omezení vjezdu rozděluje názory rodičů. První kroky jsme již podnikli, u vjezdu do areálu by měla být umístěna zákazová značka s omezením času. Rodiče mají možnost parkovat na zadním parkovišti u tenisového kurtu. Chtěli bychom ale rozšířit i parkovací plochy před školou.

Grafické zpracování výsledků