PROVOZ ŠD, POPLATKY

Organizace činnosti ŠD

1. Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 11.00 hod. do 16.00 hod.

2. Žáky do školní družiny si vychovatelky přebírají od vyučujících po skončení vyučování ve třídě, hale nebo jídelně.

3. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.

4. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

5. O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy. Před každými prázdninami rozdají s dostatečným předstihem vychovatelky ŠD všem žákům navštěvujícím ŠD informace o provozu ŠD v době prázdnin. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni.

6. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů městského hygienika apod.

7. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

8. Poplatek za ŠD činí 100 Kč za měsíc. Je vybírán vedoucí vychovatelkou dvakrát ročně v hotovosti.

Chování žáků

1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopustí. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku nebo deníčku ŠD.

3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně. O pravidlech bezpečnosti jsou žáci poučení první školní den.

4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

5. Podmínky spojování oddělení určí ředitel školy na začátku školního roku podle počtu dětí v jednotlivých odděleních a úvazků vychovatelek.

Kritéria pro přijetí žáka/žákyně do školní družiny

Kritéria k přijetí žáka/žákyně do školní družiny jsou stanovena takto.

Do školní družiny se přijímají žáci z 1. až 4. ročníku na základě řádně vyplněné přihlášky. 

Do školní družiny nemusí být přijat žák, který řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu, nebo závažným způsobem porušil řád školní družiny.

Další kritéria:

  1. věk (mladší mají přednost, tzn. přednost mají žáci 1. – 3. ročníku)
  2. pravidelná denní docházka do školní družiny
  3. zdravotní důvody (vyšetření v poradenském zařízení)
  4. sourozenec ve školní družině
  5. dojíždějící (přednost mají dojíždějící žáci/žákyně)
  6. zaměstnanost rodičů (přednost mají žáci/žákyně jejichž oba rodiče chodí do zaměstnání)
  7. los

Školní družina není nároková, o přijetí rozhoduje ředitel školy s přihlédnutím k výše stanoveným kritériím.

Ve Slušovicích 1. 9. 2023

Mgr. Rostislav Šarman, ředitel školy